Algemene voorwaarden Bart v.d. Putten Fotografie / De Photobox

Artikel 1 Begrippen

 1. Bart v.d. Putten Fotografie, handelend onder de handelsnamen Bart v.d. Putten Fotografie en De Photobox, hierna te noemen Bart v.d. Putten Fotografie, is een onderneming die zich hoofdzakelijk ten doel stelt diensten te leveren in de fotografie in de meest ruime zin van het woord. 
 2. Onder Bart v.d. Putten Fotografie wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle door Bart v.d. Putten Fotografie ingeschakelde derden. 
 3. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die aan Bart v.d. Putten Fotografie opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.4.
 4. Onder Diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Bart v.d. Putten Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Bart v.d. Putten Fotografie ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. Onder Opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht tot het leveren van Diensten, welke Opdracht onder andere, maar niet uitsluitend, kan bestaan uit het leveren Diensten in de fotografie, Diensten op het gebied van advies en Diensten op het gebied van internet, media, communicatie en reclame, één en ander in de meest ruime zin van het woord.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Bart v.d. Putten Fotografie gesloten overeenkomsten en verrichte Diensten en alle overige door Bart v.d. Putten Fotografie verrichte handelingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bart v.d. Putten Fotografie zijn overeengekomen. 
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bart v.d. Putten Fotografie zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Bart v.d. Putten Fotografie, zowel schriftelijk als mondeling gedaan, is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Bart v.d. Putten Fotografie heeft aanvaard.
 3. De aanvaarding dient digitaal te worden bevestigd, doet geen afbreuk aan overeenkomst.
 4. De opdrachtbevestiging die Bart v.d. Putten Fotografie naar Opdrachtgever stuurt, is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt door Opdrachtgever, en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig, dan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het aanbod ten opzichte van Bart v.d. Putten Fotografie en kan Bart v.d. Putten Fotografie niet aan het aanbod gebonden worden. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bart v.d. Putten Fotografie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bart v.d. Putten Fotografie heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting, tenzij Bart v.d. Putten Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven. 
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bart v.d. Putten Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bart v.d. Putten Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bart v.d. Putten Fotografie zijn verstrekt, heeft Bart v.d. Putten Fotografie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bart v.d. Putten Fotografie een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Bart v.d. Putten Fotografie op. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Bart v.d. Putten Fotografie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen Bart v.d. Putten Fotografie de overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

 

 

Artikel 5 Prijzen

 1. De door Bart v.d. Putten Fotografie berekende tarieven zijn in euro's. 
 2. De berekende tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 3. Bart v.d. Putten Fotografie is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat Opdrachtgever in dit geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
 4. Bart v.d. Putten Fotografie behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

 

 

Artikel 6 Betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Bart v.d. Putten Fotografie afhankelijk van de opdracht 

per uur, dan wel per dagdeel, dan wel per Opdracht voor de afname van de Diensten die Bart v.d. Putten Fotografie verricht in de uitvoering van de Opdracht. In de offerte wordt de overeengekomen wijze van betaling vastgelegd.  

 1. Indien Bart v.d. Putten Fotografie dat wenselijk acht, is Bart v.d. Putten Fotografie gerechtigd van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te verlangen. Bart v.d. Putten Fotografie kan de aanvang van de werkzaamheden in dat geval opschorten totdat het voorschot is voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld. 
 2. Indien sprake is van meerwerk, is Bart v.d. Putten Fotografie gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Bart v.d. Putten Fotografie zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Bart v.d. Putten Fotografie die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen.
 3. Tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen, dient een factuur van Bart v.d. Putten Fotografie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
 4. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Bart v.d. Putten Fotografie gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 5. In geval van betalingsverzuim heeft Bart v.d. Putten recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde.
 6. Indien Bart v.d. Putten Fotografie besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Bart v.d. Putten Fotografie verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Bart v.d. Putten Fotografie bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, berust het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken bij Bart v.d. Putten Fotografie. 
 2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld artikel 7.1. van Bart v.d. Putten Fotografie rusten, gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Bart v.d. Putten Fotografie verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarden dat niet tijdig wordt betaald en zal Bart v.d. Putten Fotografie later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen. 
 3. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Bart v.d. Putten Fotografie niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Bart v.d. Putten Fotografie recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Bart v.d. Putten Fotografie aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bart v.d. Putten Fotografie zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 5. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Bart v.d. Putten Fotografie te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Bart v.d. Putten Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 6. Alle door Bart v.d. Putten Fotografie ontwikkelde werken zoals omschreven in artikel 7.1, kunnen door Bart v.d. Putten Fotografie voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.
 7. Indien zes weken na oplevering van de Opdracht het aan Bart v.d. Putten Fotografie verschuldigde niet is voldaan door Opdrachtgever, vervalt het eigendomsrecht vanaf die datum automatisch aan Bart v.d. Putten Fotografie, zonder dat een aanzegging vereist is. Bart v.d. Putten Fotografie is vanaf dan vrij het werk te verkopen aan een derde partij, zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Bart v.d. Putten Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op een van haar websites en/of andere communicatiemiddelen en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Bart v.d. Putten Fotografie. 
 2. Bart v.d. Putten Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bart v.d. Putten Fotografie kenbaar behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bart v.d. Putten Fotografie voor eventuele aanspraken van derden.
 4. Bart v.d. Putten Fotografie is niet aansprakelijk voor enig verlies van beeldmateriaal of andere werken indien dit verlies het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 9. 
 5. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Bart v.d. Putten Fotografie de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Bart v.d. Putten Fotografie daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen.
 6. Opdrachtgever is gehouden om Bart v.d. Putten Fotografie alle medewerking te verlenen teneinde Bart v.d. Putten Fotografie in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en desgewenst binnen de gestelde redelijke termijn te herstellen.
 7. Indien partijen overeenkomstig artikel 8.5 en 8.6 hebben gehandeld en de tekortkoming niet binnen de gestelde redelijke termijn is hersteld, is Bart v.d. Putten Fotografie ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar dient te worden toegerekend. Bart v.d. Putten Fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Bart v.d. Putten Fotografie verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.7 wordt beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten van Bart v.d. Putten Fotografie (exclusief BTW), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van €1.000,= (duizend euro) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenis. 
 9. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 10. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.9 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bart v.d. Putten Fotografie
 11. Indien er apparatuur bewust is achtergelaten in het kader van de verrichte werkzaamheden door Bart v.d. Putten Fotografie, dient Opdrachtgever hier zorg voor te dragen en eventuele schade te vergoeden, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat deze schade niet is ontstaan door nalatigheid van Opdrachtgever. 

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 8 het gevolg is van overmacht, zal Bart v.d. Putten Fotografie niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bart v.d. Putten Fotografie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bart v.d. Putten Fotografie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bart v.d. Putten Fotografie of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bart v.d. Putten Fotografie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bart v.d. Putten Fotografie heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

 

Artikel 10 Inzet derden

 1. Bart v.d. Putten Fotografie behoudt zich de mogelijkheid voor om de door Opdrachtgever aan haar opgedragen Opdracht door of met hulp van een derde uit te voeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met Opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen, waarbij Bart v.d. Putten Fotografie de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. 
 2. Bart v.d. Putten Fotografie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, tenzij Bart v.d. Putten Fotografie opzet of roekeloos handelen verweten kan worden. 

 

 

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Bart v.d. Putten Fotografie verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Bart v.d. Putten Fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Bart v.d. Putten Fotografie zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Bart v.d. Putten Fotografie niet gehouden tot schadevergoeding en is Bart v.d. Putten Fotografie niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Bart v.d. Putten Fotografie zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Bart v.d. Putten Fotografie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bart v.d. Putten Fotografie goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bart v.d. Putten Fotografie vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bart v.d. Putten Fotografie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bart v.d. Putten Fotografie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 14 Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert, nadat de opdracht is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden alle gemaakte kosten door Bart v.d. Putten Fotografie te vergoeden.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht 1 maand voor aanvang annuleert, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van 50% van het totaalbedrag vermeld op de offerte. Indien deze annulering 3 weken voor aanvang plaatsvindt, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van 75% van het totaalbedrag. Indien deze annulering 2 weken of korter voor aanvang plaatsvindt, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van 100% van het totaalbedrag. 
 3. Indien Bart v.d. Putten Fotografie werk niet heeft kunnen aannemen, omdat hij werkzaamheden voor Opdrachtgever moest verrichten en Opdrachtgever deze werkzaamheden zonder de aanwezigheid van overmacht annuleert, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van 20% van de misgelopen inkomsten.